KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI CỬU KIẾM PHIÊN BẢN 3D

Alpha TEST sever TLBB Cửu Kiếm cày cuốc phiên bản 12 môn phái có 3 phái mới: Đường Môn, Qủy Cốc, Mộ Dung

Phiên bản : 3.6

EXP: x40

TLBB Cửu Kiếm xin được ra mắt máy chủ NHẤT KIẾM

Thời gian Alpha TEST: 19H thứ 7 ngày 17/10/2020 đến 00H00 ngày 23 tháng 10

Thời gian OPEN BETA: 14H thứ 7 ngày 24/10/2020