Danh Sách Top Level

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 TØNguy®t 101300074 119 1707414660
2 Dß½ngTØ 101300060 119 1707414660
3 HàNh¤tDung 101300056 119 1707414660
4 X3 101300054 119 1707414660
5 ThiênAnh 101300044 119 1707414660
6 Shack 101300023 119 1707414660
7 Next 101300073 119 1433165002
8 YonzHuynz 101300029 119 1325260615
9 ClearMan 101300026 119 1298648620
10 PhanHTai 101300010 119 1066260614
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
11 TØNguy®t 101300074 119 1707414660
12 Dß½ngTØ 101300060 119 1707414660
13 HàNh¤tDung 101300056 119 1707414660
14 X3 101300054 119 1707414660
15 ThiênAnh 101300044 119 1707414660
16 Shack 101300023 119 1707414660
17 Next 101300073 119 1433165002
18 YonzHuynz 101300029 119 1325260615
19 ClearMan 101300026 119 1298648620
20 PhanHTai 101300010 119 1066260614

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì !