Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạng Tên Nhân Vật Số Lần CS
1 #ec0000F#gffff01Lãng TØ 312
2 #eDC4C18#b#YÔngPhúVêL¯c 285
3 Yang H° Mõm 285
4 Tô Châu 262
5 B¯MàyC¥mÐ¥u 233
6 #GB¯ иt M© Mày 223
7 #ec0000F#gffff01Hß½ng Pharmacy 186
8 #ecf0000#YÐÑc Ti«n TÖ#1 161
9 #cFF0000NgÕo Thiên 148
10 CøcCÑt 119